SRPS ISO 45001:2018 i upravljanje profesionalnim rizicima

Standard je i osnova koncepta održivog razvoja

Radi podizanja višeg stepena organizovanja funkcije bezbednosti i zdravlja na radu u bilo kojoj organizaciji, neophodan je dobro definisan, osmišljen i integrisan sistem upravljanja u skladu sa SRPS ISO 45001:2018, koji mora da bude podvrgnut rigoroznoj kontroli, da bude periodično pregledan, poboljšavan i ažuriran. Naime, dobro uređen sistem upravljanja OH&S u skladu sa ovim standardom, garantuje i pomaže korisnicima da se uvere da li su preduzeti razumni i praktični koraci sa ciljem da se osiguraju bezbednost i dobrobit svih zaposlenih.

[…]

Primena podzakonskih propisa i ocenjivanje usaglašenosti sa SRPS ISO 45001: 2018

Svim podzakonskim propisima koji su doneti u proteklom periodu, utvrđena je poslodavčeva obaveza da izvrši delimičnu izmenu i dopunu akta o proceni rizika, ukoliko je procena rizika izvršena tako da nisu evidentirani i procenjeni svi faktori rizika koji nastaju, na primer, prilikom ručnog prenošenja tereta, izlaganja hemijskim materijama, korišćenja opreme za rad sa ekranom, a sa ciljem da se utvrde način i mere za otklanjanje ili smanjenje ovih rizika, uzimajući u obzir dodatni i/ili kombinovani efekat utvrđenih rizika.

Pre donošenja novih propisa o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad, poslodavci su imali obavezu da (…)

[…]

Svrha i cilj primene standarda SRPS ISO 45001: 2018

Uspostavljanje sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, pomaže organizacijama da urede bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Materija kojom se ostvaruju bezbedni i zdravi uslovi rada na radnom mestu je sadržana i obezbeđuje se primenom savremenih tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih i drugih mera i sredstava za otklanjanje rizika od povređivanja i oštećenja zdravlja zaposlenih, i /ili njihovog svođenja na najmanju moguću meru, odnosno, zasniva se na mnogobrojnim merama i normativima kojima se ostvaruju bezbednost i zdravlje na radu.

Znači, problem nastaje u izboru mera za bezbedan i zdrav rad na određenom radnom mestu, a koji dolaze iz reda različitih propisanih mera i/ili normativa čija pogrešna, nepravilna ili nepotpuna primena, može da dovede do stanja neusaglašenosti, odnosno, da stvori radne uslove koji ne obezbeđuju bezbedan i zdrav rad na radnom mestu.

Radi podizanja višeg stepena organizovanja funkcije bezbednosti i zdravlja na radu u bilo kojoj organizaciji, neophodan je (…)

{…}