Solarne ploče manjih površina i rizici na radu

Niske voltaže izazivaju šokove i dovode do pada

Ovaj tekst predstavlja pomoć u prepoznavanju mogućih opasnosti po bezbednost i zdravlje zaposlenih koje potiču od solarnih sistema manjih površina, a pokriva sve faze tokom njihovog veka trajanja (proizvodnju, instaliranje, održavanje, deaktiviranje i recikliranje). U njemu se navode i primeri za vrste postupaka na tehnološkom, organizacionom i pojedinačnom nivou koji mogu da pomognu u sprečavanju ili smanjenju rizika. Priložena kontrolna lista se može smatrati sastavnim delom procene rizika.

[…]

Fotonaponski sistemi koriste ćelije za pretvaranje sunčevog zračenja u električnu energiju. Ćelija sadrži jedan ili dva sloja od poluprovodnog materijala, obično silicijuma. Ćelije tankog filma sadrže samo malu količinu poluprovodnih materijala i metala, na primer kadmijum telurida (CdTe). Sunčeva svetlost stvara električno polje preko slojeva i time izaziva kretanje struje. Većina fotonaponskih sistema je direktno povezana sa električnom mrežom i nije im potrebna baterijska akumulacija.

Fotonaponski uređaji predstavljaju opasnost od strujnog udara, uglavnom pri (…)

{…}