Redakcija

Podaci o časopisu:

~ obim 100 strana

~ format A4

~ osnovan 2004. godine

''Zaštita plus'' pruža

Alate:

 • Ček liste za procenu rizika
 • Međunarodnu klasifikaciju opasnosti
 • Tehnike upravljanja rizikom
 • Tehnike upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu

Procedure:

 • Dnevne, mesečne i godišnje planove rada
 • Izrada strategije
 • Redosled primene mera u normalnim uslovima
 • Redosled primene mera u vanrednoj situaciji

Standarde:

 • Tehničke zaštite
 • Lične zaštite

''Zaštita plus'' ističe

Efekte BZR:

 • Materijalni
 • Humani

Kulturu BZR:

 • Na nivou kompanije
 • Na nivou sektora
 • Na nivou društvene zajednice

''Zaštita plus'' podstiče

Preventivu:

 • Zdravstvenu 
 • Tehničko – tehnološku

Dobru praksu:

 • Domaću
 • Evropske unije

''Zaštita plus''...

Prenosi:

 • Zakone, uredbe i pravilnike
 • Evropske direktive
 • Međunarodne konvencije
 • Implementaciju propisa
 • Evropske unije u domaće zakonodavstvo

Prati:

 • Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu
 • Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji
 • Nagradu “28. april” za uspehe na polju bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji
 • Evropsku nedelju bezbednosti i zdravlja na radu
 • Svetske i domaće kongrese i sajmove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Savetovanja i konferencije

Otkriva:

 • Promene u svetu rada
 • Zelenu ekonomiju
 • Nove tehnologije i nove rizike

 

zastita imp

Direktor i glavni i odgovorni urednik
Dragan Mijailović

Dizajn i grafička obrada
Miroslav Bojković

Lektura i korektura
Milivoje Radenković

Marketing
Miloš Živanović

Tehnički sekretar 
Ljubica Đurđević

E-mail: zastitaplus@mts.rs
Telefon: 011/ 36 60 384

Adresa: Lomina 5, TC “Zeleni venac” II sprat K-9, 11000 Beograd

Tekući račun:
170-8347-96 UniCredit Bank Srbija

Izdavač:
Izdavačko preduzeće
„Zaštita DM“d.o.o,

Štampa:
Štamparija Printing line d.o.o.
Jovana Boškovića 80, Beograd

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

331.45/.48

Zaštita plus :
bezbednost i zdravlje na radu,
zaštita životne sredine,
zaštita od požara / glavni
i odgovorni urednik Dragan Mijailović.
– god. 1, br. 1 (2004) – . – Beograd
(Kneza Miloša 82): Zaštita DM, 2004
– (Beograd : Printing line). – 29 cm

ISSN 1820-0117 = Zaštita plus
COBISS.SR-ID 111916044