Procedure: Organizovanje prethodnih i periodičnih pregleda i provera opreme za rad

Uz male modifikacije moguća primena u većini preduzeća

Sprovođenje propisa koji se odnose na pregled i proveru opreme za rad je jedna u nizu mera, postupaka i aktivnosti koje bi trebalo da preduzimaju poslodavci i zaposleni (uz angažovanje drugih stručnih lica i službi), kako bi se obezbedili uslovi na radu čijom će se primenom otkloniti, ili u najvećoj mogućoj meri smanjiti rizik od povređivanja zaposlenog ili drugih lica, koja se zateknu u poslodavčevom radnom prostoru.

[…]

Utvrđivanje opreme za rad koja je predviđena za pregled i proveru

Prilikom izrade akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, poslodavac je dužan da pojedinačno proceni i utvrdi opremu za rad koja će biti periodično pregledana i proveravana. Takođe ima obavezu da pregleda i proveri opremu koja se (…)

[…]

Čuvanje i korišćenje stručnog nalaza uz opremu za rad

Jedan primerak stručnog nalaza koji je pregledan, uveden u evidenciju i sa čijim sadržajem se upoznao rukovalac opreme, čuva se (…)

{…}

Prtilozi: Zahtev za stručnim nalazom i Stručni nalaz.